Misiune

MISIUNEA: În contextul globalizării al progresului ştiinţific şi tehnic accentuat, al competiţiei şi mobilităţii în creştere, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” se implică în consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de învăţământ, ca centru de resurse pentru comunitate, de a asigura o educaţie de calitate europeană, de a forma elevii ca viitori cetăţeni activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii şi într-o societate dinamică, de tip european.

VIZIUNEA: Viziunea Liceului Tehnologic „D. Leonida“ Iaşi asupra sistemului de învăţământ valorifică tradiţiile şcolii ieşene şi presupune, o deschidere spre modele europene viabile, asigurându-se astfel convergenţa sistemelor şi recunoaşterea calificărilor şi competenţelor dobândite de absolvenţii noştri. Accentul în educaţie se deplasează tot mai mult spre dimensiunea aplicativă, creativă, practică a cunoştinţelor dobândite, spre calitate şi eficienţă. Şcoala se doreşte un garant al calităţii procesului de învăţământ, având un rol important în reglarea sistemului educaţional şi în asigurarea relaţionării unităţii de învăţământ cu celelalte instituţii deconcentrate ale statului, cu autorităţile judeţene şi zonale, cu întreaga comunitate.

ŢINTELE STRATEGICE ALE LICEULUI  TEHNOLOGIC “DIMITRIE LEONIDA” PENTRU PERIOADA 2014 – 2020

1.Promovarea ofertei educaționale diversificate și centrate pe nevoile și interesele  elevilor, părinților, ale comunității și pe cerințele forței de muncă la nivel local, European și global pentru a facilita inserția socio-profesională a absolvenților.

2.Dezvoltarea resurselor umane pentru utilizarea și valorificarea noilor strategii de informare, formare și comunicare într-o societate dinamică, de tip european prin valorificarea competențelor acestora în managementul didactic și educațional în vederea creșterii rolului Liceului Tehnologic “Dimitrie Leonida” în comunitate.

3.Dezvoltarea și întărirea parteneriatului școala-elevi-părinți-agenți economici prin motivarea participării la viața școlii, implicarea, integrarea opiniilor și stimularea initiativei partenerilor socio-economici în vederea sprijinirii școlii pentru asigurarea unei educații de calitate, eficiente și egale.

4.Promovarea valorilor culturale și sociale pentru formarea elevilor ca viitori cetățeni activi și creativi într-o societate a dialogului, nondiscriminării și acceptării.

5.Atragerea de noi finanțări pentru o mai bună dezvoltare a bazei materiale și implicarea grupurilor de interes în proiectarea și implementarea unui program de autofinanțare și de monitorizare a cheltuielilor extrabugetare.